วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

         ห้องเรียนออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึงนโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร ด้วย Digital Technology  ที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ และการสร้างความเข้าใจให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อดัชนีชี้วัดในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าตามเส้นทางการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการพัฒนาตนเอง (IDP)